Pawfect Grooming

Pawfect Grooming

Tietosuojaseloste

Tarjoamiimme palveluihin  ja kanta-asiakasrekisteriin liittyvä henkilötietojen käsittely.

1. Rekisterinpitäjät

Pawfect Oy 
3311871-8

2. Yhteystiedot tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä

Asha Kuronen, p. 041-3144552
Sähköposti: info@pawfect-grooming.com

3. Rekisterin nimi

Pawfect Grooming asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja palvelujen kehittämiseen, kuten mm.:
– verkkopalvelut tai asiakasohjelma
– asiakasviestintä ja markkinointitarkoitukset
– suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi
– markkina- ja mielipidetutkimukset
– asiakasviestinnän ja asiakkaalle tarjottavien palveluiden segmentointi
– rekisteröityjen profilointi perustuen esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietoihin tai kiinnostustietoihin (voi olla asiakkaan ilmoittamia tai voidaan kerätä verkkopalvelun käyttäytymisen perusteella)
– käyttäjän päätelaitteen sijaintitietojen hyödyntäminen sijaintiperusteisten palvelun osien tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi (sijaintitietojen hyödyntämisen voi mobiilipalvelujen käyttäjä peruuttaa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista)
– asiakaspalautteen käsittely ja siihen vastaaminen
– asiakaskyselyt, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyt
– rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

5. Käsittelyn oikeusperuste

Pawfect Grooming oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja perustuu pääsääntöisesti asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaista seuraavia henkilötietoja ja niiden muutostietoja. Perustiedot, kuten
-nimi
-yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
-syntymävuosi
-suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
Kanta-asiakkaista voidaan käsitellä lisäksi seuraavia tietoja, kuten
-asiakkuuden alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä
-lemmikkieläimiä koskevat tiedot
-ostotiedot
-asiakkaaseen kohdistetut markkinointitoimenpiteet
 Verkko- ja mobiilipalvelun käyttäjistä voidaan käsitellä seuraavia tietoja
-asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet, reklamaatiot ja asiakaspalvelupuhelut
-evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat verkkopalvelujen käyttämistä koskevat tiedot ja tekniset tiedot
-tiedot koskien asiakkaan luomaa omaa sisältöä tai muuta toimintaa verkkopalveluissa, kuten omien tietojen päivittäminen

7. Mistä henkilötiedot on saatu

Pawfect Grooming kerää henkilötiedot pääasiassa Asiakkaalta itseltään esimerkiksi, kun Asiakas rekisteröityy eri palvelukanavissa. Evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla sähköisissä palveluissa voidaan muodostaa kirjautuneista käyttäjistä selainyleisöjä joista ei kuitenkaan voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.  Lisäksi tietoja voi kerätä ja päivittää henkilötietoja henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista yleisesti käytettävissä olevista rekistereistä.

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Asiakasrekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun tiettyyn asiakassuhteeseen tai palveluun liittyvä kanne- ja reklamaatioaika on kulunut loppuun. Markkinointitarkoituksiin käsiteltävää tietoa säilytämme toistaiseksi.

10. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Henkilötiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

11. Asiakkaan oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin
Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli Pawfect Grooming muuttaa tätä tietosuojaselostetta, muutokset tulevat näkyville selosteeseen päivättyinä.

Tietosuojaseloste on päivitetty 9.9.2022